نمایندگان

نام : انسیه رجبی زارع

سمت : مدیر فروش در شبکه فروش بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد

سال شروع فعالیت : 1397

تلفن : 09394536270

اینستاگرام : pasargad.insurannce_mashhad