نمایندگان

نام : مهین عباسی فراجرد

سمت : مدیر آموزش در شبکه فروش بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد

سال شروع فعالیت : 1395

تلفن : 09358674568

اینستاگرام : abasi.943